اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم (1396)

دوشنبه 29 آبان 1396
 
 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی دانشگاه یا موسسه محل خدمت  
1 دکتر محمد رضا آصف استادیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
2 دکتر حمید اجتهادی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
3 دکتر صدیقه اربابیان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
4 دکتر مصطفی اسدی استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
5 دکتر بهمن اسلامی جدیدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
6 دکتر محمد امینی راد استادیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
7 دکترعلیرضا ایرانبخش استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
8 دکتر غلامرضا بخشی خانیکی استاد دانشگاه پیام نور
9 دکتر منیژه پاکروان دانشیار دانشگاه الزهرا
10 دکتر آذرنوش جعفری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
11 دکتر فاطمه جمالو استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
12 دکتر زیبا جم زاد استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
13 دکتر عبدالکریم چهرگانی راد استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
14 دکتر مهرو حاجی منیری عنبران دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
15 دکتر سید محمد مهدی حمدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
16 دکتر بهنام حمزه استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
17 دکتر رمضانعلی خاوری نژاد استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
18 دکتر احمد رضا خسروی استاد دانشگاه شیراز
19 دکتر آرزو دست پاک استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
20 دکتر محمد مهدی دهشیری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
21 دکتر سعید ذاکر بستان آباد دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
22 دکتر مسعود رنجبر مبارکه استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
23 دکتر محمدرضا زرین دست استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
24 دکتر سارا سعادتمند دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
25 دکتر شهریار سعیدی مهرورز دانشیار دانشگاه گیلان
26 دکتر فهیمه سلیم پور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
27 دکتر علی سنبلی دانشیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی
28 دکتر محمد سهرابی استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
29 دکتر فریبا شریف نیا دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
30 دکتر سولماز شهلا استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
31 دکتر مسعود شیدایی استاد دانشگاه شهید بهشتی
32 دکتر سعید شیرزادیان دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
33 دکتر مصطفی عبادی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
34 دکتر حسین عباسپور دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
35 دکتر مریم عباسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
36 دکتر یونس عصری دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
37 دکتر فریده عطار استاد دانشگاه تهران
38 دکتر مرتضی عطری استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
39 دکتر مژگان فرزامی سپهر دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
40 دکتر فرخ قهرمانی نژاد استاد دانشگاه خوارزمی
41 دکتر شاهرخ کاظم پور اوصالو استاد دانشگاه تربیت مدرس
42 دکتر مریم کشاورزی دانشیار دانشگاه الزهرا
43 دکتر معصومه مازندرانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
44 دکتر علی مازوجی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
45 دکتر احمد مجد استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
46 دکتر علی اصغر مجروحی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)- شهرری
47 دکتر هما محمود زاده دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
48 دکتر فرهنگ مراقبی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)- شهرری
49 دکتر فروغ مرتضایی نژاد دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
50 دکتر ولی الله مظفریان استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
51 دکتر علی اصغر معصومی استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
52 دکتر ایرج مهرگان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
53 دکتر سید منصور میر تاج الدینی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
54 دکتر طاهر نژاد ستاری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
55 دکتر علی رضا نقی نژاد دانشیار دانشگاه مازندران
56 دکتر مجید نوجوان اصغری استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
57 دکتر فاطمه نوری کوتنایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی