اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم (1396)

دوشنبه 29 آبان 1396
 
 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشگاه یا موسسه محل خدمت
1 دکتر محمدرضا آصف استادیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
2 دکتر مصطفی اسدی استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
3 دکتر زهرا اوراقی اردبیلی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
4 دکتر علیرضا ایرانبخش استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
5 دکتر منیژه پاکروان دانشیار دانشگاه الزهرا
6 دکتر آذرنوش جعفری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
7 دکتر فاطمه جمالو استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
8 دکتر زیبا جم زاد استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
9 دکتر عبدالکریم چهرگانی راد استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
10 دکتر شادی حاج رسولیها استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
11 دکتر مهرو حاجی منیری عنبران دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
12 دکتر سیدمحمدمهدی حمدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
13 دکتر بهنام حمزه استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
14 دکتر سمیه خیری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
15 دکتر الهام دانایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
16 دکتر آرزو دست پاک استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
17 دکتر محمد مهدی دهشیری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
18 دکتر مسعود رنجبر مبارکه استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
19 دکتر فهیمه سلیم پور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
20 دکتر علی سنبلی دانشیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی
21 دکتر محمد سهرابی استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
22 دکتر فریبا شریف نیا دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
23 دکتر سولماز شهلا استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
24 دکتر سعید شیرزادیان دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
25 دکتر قدیر طاهری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
26 دکتر مصطفی عبادی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
27 دکتر مریم عباسی استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی
28 دکتر یونس عصری دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
29 دکتر فرخ قهرمانی نژاد استاد دانشگاه خوارزمی
30 دکتر شاهرخ کاظم پور اوصالو استاد دانشگاه تربیت مدرس
31 دکتر گلاله مصطفوی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)- شهرری
32 دکتر ولی الله مظفریان استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
33 دکتر علی اصغر معصومی استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
34 دکتر ایرج مهرگان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
35 دکتر محمد ناصحی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
36 دکتر طاهر نژاد ستاری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
37 دکتر علی رضا نقی نژاد دانشیار دانشگاه مازندران
38 دکتر فاطمه نوری کوتنایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
39 دکتر مهرداد هاشمی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران